Disclaimer

Disclaimer van Studio'sLeuven

Studio'sLeuven is niet aansprakelijk voor de inhoud van Studio'sLeuven, noch van websites die op enigerlei wijze met Studio'sLeuven zijn verbonden. Studio'sLeuven is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op Studio'sLeuven beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

Studio'sLeuven is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via Studio'sLeuven worden aangeboden. Studio'sLeuven garandeert niet dat de op Studio'sLeuven aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

Studio'sLeuven garandeert ook niet dat de op Studio'sLeuven aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Studio'sLeuven garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in Studio'sLeuven hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

Studio'sLeuven is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Studio'sLeuven. U vrijwaart Studio'sLeuven voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website Studio'sLeuven.